Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została opracowana dla zapewnienia właściwego poziomu wychowania przedszkolnego realizowanego w tak zróżnicowanych placówkach oświatowych. Zawarte w niej zalecenia będą realizowane od początku roku szkolnego 2009/2010, niezależnie od formuły organizacyjnej wychowania przed szkolnego. Dotyczy to zarówno celów, jak i zakresu wspomagania rozwoju umysłowego, wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawa programowa wyznacza ramy edukacji przedszkolnej, gdyż zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, zostaną opracowane nowe programy wychowania przedszkolnego i podręczniki metodyczne dla nauczycieli przedszkola. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego była konstruowana metodą stopniowych przybliżeń. Projekt podstawy opracował zespół specjalistów wychowania przedszkolnego, a więc pedagodzy i psycholodzy, doradcy metodyczni oraz dyrektorzy i nauczy ciele wyróżniających się przedszkoli. Pod wpływem uwag, nadesłanych w trakcie konsultacji społecznych, trwających od kwietnia do listopada 2008 r., projekt podstawy kilkakrotnie poprawiano, a jego kolejne wersje były recenzowane przez pedagogów i nauczycieli przedszkoli. Po tych korektach nadano mu formę dokumentu załączonego do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

(Załącznik nr 1).

W podstawie programowej podane są cele wychowania przedszkolnego, wyodrębniono też wszystkie zakresy działalności edukacyjnej przedszkola, a w każdym podano zakres umiejętności i wiadomości, jakimi powinno wykazać się dziecko pod koniec wychowania przedszkolnego. Przypomnieć tu trzeba, że podstawa programowa wychowania przedszkolnego nie jest programem nauczania. Zakres kształcenia i wychowania określony w tym dokumencie musi być rozszerzany i konkretyzowany w autorskich programach wychowania przedszkolnego. Te zaś, mają być tak szczegółowo, konkretnie i jednoznacznie opracowane, żeby nauczyciel mógł według nich zaplanować, a potem realizować zajęcia z dziećmi w przedszkolu w kolejnych miesiącach, tygodniach i dniach każdego roku szkolnego. 

INFORMUJEMY ,IŻ CO TYDZIEŃ NAUCZYCIELE W GRUPACH ZAPOZNAJĄ NA TABLICACH GRUPOWYCH Z REALIZACJĄ TREŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNAWANIA SIĘ NA BIEŻĄCO.