ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

od 1 września 2011 roku.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, która jest udzielana przez nauczycieli, wychowawców grupy i specjalistów. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. W przedszkolach i gimnazjach pomoc psychologiczno-pedagogiczna na nowych zasadach będzie organizowana i udzielana od roku szkolnego 2011/2012.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dzieci i młodzieży, wynikających w szczególności z:

1) z niepełnosprawności

2) z niedostosowania społecznego

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4) ze szczególnych uzdolnień

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się

6) z zaburzeń komunikacji językowej

7) z choroby przewlekłej

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9) z niepowodzeń edukacyjnych

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

12) wybitnych uzdolnień.

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor, natomiast udzielają jej nauczyciele i specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy. Przedszkole będzie pozyskiwać specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

Formy pomocy przewidziane dla uczniów to:

• klasy terapeutyczne,

• zajęcia rozwijające uzdolnienia,

• zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

• zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym.

• porady i konsultacje,

Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli to:

• porady, 

• konsultacje,

• warsztaty i szkolenia.

Nowym rozwiązaniem wprowadzonego rozporządzenia są tworzone w przedszkolu zespoły, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym w szczególności:

• ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

• określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

• w przypadku przekazania, za zgodą rodziców, przez inną placówkę karty indywidualnych potrzeb dziecka, zespół może określić zalecane formy, sposoby 

i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb dziecka.

 

1) Dla ucznia o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający uwarunkowania rozporządzenia  o organizowaniu kształcenia specjalnego.

2) Dla pozostałych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie ustaleń dyrektora zespół opracowuje Indywidualne plany działań wspierających. 

 

Ponadto zespół zakłada i prowadzi Kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karta jest dokumentem, w którym gromadzone będą wszystkie informacje o udzielanej uczniowi w danej placówce pomocy, pozwala prześledzić jej przebieg. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających w przebiegu działania. Po zakończeniu nauki rodzice otrzymują oryginał karty, w dokumentacji placówki pozostaje jej kopia. Za zgodą rodziców dziecka karta przekazywana jest do szkoły lub innej placówki.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

od 1 września 2011 roku.